ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-06-23
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : ออน
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า
รายละเอียด : เครื่องสำรองไฟ APC-Back-UP 800 // SN:S3B2041X63267 || เครื่องไม่สำรองไฟเวลาไฟดับ
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เปลี่ยนแบตใหม่ ใช้งานได้ตามปกติ [ 29-06-65 ]
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม