ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-06-10
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สาขา 02
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 02 [ ตลาดเทศบาล 2 ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า
รายละเอียด : เครื่องสำรองไฟมีเสียงร้องใช้งานไม่ได้ UPS-EQP-2-02-62-003
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : แบตเดิมแตก // เปลี่ยนแบตใหม่ ส่งกลับให้สาขาใช้งาน [ 11-06-65 ]
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม