ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-05-23
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สาขา 01
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 01 [ ตลาดหนองบัว ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์,แฟ๊กซ์,สแกนเนอร์
รายละเอียด : เครื่องปริ้น Epson L3210 กระดาษติดใช้งานไม่ได้
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ซ่อมเสร็จแล้วส่งกลับสาขา ( 23-05-65 )
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม