ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-05-21
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : การเงิน
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกการเงิน
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า
รายละเอียด : เครื่องสำรองไฟ ไม่สามารถสำรองไฟได้เวลาไฟดับ APC-BackUPS CS650
สถานะงาน : 3
ข้อคิดเห็นแผนก IT : แบตเสื่อม+หมดประกัน (* วงจรเสื่อมสภาพยกเลิกซ่อม)
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม