ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-04-02
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สัตวบาล+ขุน ฟ.2
แผนกที่แจ้งซ่อม : ณัฐพงษ์ ฟาร์ม - หนองบัว : แผนกขุน
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : จอเสีย + มีอุปกรณ์สาย Power+VGA มา 1 ชุด
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ตวจสอบแล้ว พบว่าจอภาพเสื่อมสภาพ (*ส่งซ่อมไม่มีอะไหล่ * จัดซื้อเครื่องใหม่ทดแทน) (* จัดส่งเครื่องใหม่เข้าฟาร์ม 10-05-65)
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม