ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-03-30
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : น.ส.สิริวิมล เหลาราช
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกการตลาด
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์,แฟ๊กซ์,สแกนเนอร์
รายละเอียด : มีน้ำหมึกเลอะหลังเครื่อง
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เปลี่ยนผ้าซับหมึกใหม่ ใช้งานได้ตามปกติ [ 02-04-65 ]
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม