ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2022-02-26
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียด : เครื่องถ่ายเอกสาร
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ,แต่รออะไหล่ถาดใส่กระดาษ 1 ช่างริโก้จะเข้ามาเปลี่ยนให้
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม