ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-10-25
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : จิตรกร
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 08 [ สามพร้าว ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า
รายละเอียด : เครื่องสำรองไฟใช้งานไม่ได้
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : สาเหตุ UPS ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อม/ได้ทำการเปลี่ยนแบตให้ใหม่ 1 ลูก
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม