ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-10-15
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : Man
แผนกที่แจ้งซ่อม : สาขา08
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : คอมเปิดไม่ติดและเปิดติดใช้งานอยู่สักพักก็ดับไปเอง
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : it ตรวจสอบเบื่องต้น น่าตัวเมนบอร์ดเสีย จึงขอส่งซ่อม เนื่องจาก IT ไม่มีอุปกรณ์ สำหรับตรวจสอบเมนบอร์ด/ส่งซ่อมแล้วช่างว่าอาการปกติ
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม