ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-09-28
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : แมน06
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 06 [ ตลาดเทศบาลเลย ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียด : คีย์บอร์ด ใช้งานไม่ได้และสาน lan ชำรุดความยาว 2 เมตร
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ได้ส่ง คีย์บอร์ดให้กับสายแลน์เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม