ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-09-16
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : บุญญานี พ่อค้า
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกการเงิน
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียด : แป้นพิมพ์ ตัวเลขหาย ปุ่ม Enter ค้าง
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : แป้นพิมพ์ปุ่มฝั่งตัวเลขเสีย
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม