ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-08-13
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : แมน
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 08 [ สามพร้าว ]
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : เปิดไม่ติด
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ตรวจสอบแล้วเครื่องเปิดไดปกติ
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม