ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-08-11
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : อรยา ชัยสงค์
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เสริม
รายละเอียด : ขอแผ่นรองเมาส์จำนวน 2 ชิ้นค่ะ
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : 
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม