ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-08-11
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สุภาวดี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : เม้าส์ใข้งานไม่ได้
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : กำลังสั่งซื้อของเพื่อมาเปลี่ยนให้ใหม่ ได้ทำการตรวจสอบเม้าส์แล้วมีอาการเสียปุ่มคลิก รวนและเม้าเลื่อนไม่ได้
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม