ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-08-02
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม
รายละเอียด : เปลี่ยน เครื่องรับ E-mail Outlook
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : 
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม