ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-07-31
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : อรปรียา โม้แพง
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
กลุ่มของปัญหา  : ขอรหัสใช้งานอินเตอร์เน็ตหรืออีเมลล์
รายละเอียด : ขอรหัสอินเตอร์เน็ตและemail
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : 
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม