ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-07-20
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : น.ส นภา ไชยคต
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียด : เมาส์ใช้งานไม่ได้
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เปลี่ยนเม้าส์ให้ใหม่
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม