ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-29
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นาย ชวัลวิทย์ ทุมชะ
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียด : เมาส์ ใช้งานติดๆดับ ครับ
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เม้าส์เสีย
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม