ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-20
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : กันต์กนิษฐ์ พลชธนรัตน์
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียด : ใช้งานไม่ได้ เสียบไม่ติดคลิกใช้งานไม่ได้
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เม้าปุ่มคลิกเสีย/จึงทำการเปลี่ยนเม้าส์ตัวใหม่ให้ SN:2103HS02AS79 AV:30-0039-6827
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม