ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-15
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : ฉลาม
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : เครื่องคอมเปิดไม่ติด
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ได้ทำการตรวจสอบพบปัญหา Adpater เสีย จึงได้ทำการเปลี่ยน Adpater ให้ใหม่
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม