ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-27
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นายกิตติ ผิวแดง
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกคลังสินค้า
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม
รายละเอียด : ไม่สามารถเข้า PandJ Data-Center เนื่องจากในเครื่องยังเป็นชื่อการใช้ของ kawalin_p
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : New User
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม