ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-24
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นายกิตติ ผิวแดง
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกคลังสินค้า
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : ขอเบิกเม้าท์ = 1 ตัว ,แผ่นรองเม้าท์ = 1 แผ่น
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : เม้าส์เสียเปลี่ยนให้ใหม่และเบิใช้แผ่นรองเม้าส์
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม