ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-07
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม
รายละเอียด : ตั้งค่าวันที่ วัน เดือนปี ในการผลิต ของเครื่องปริ้นสติกเกอร์
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ไปด้ทำการปลดล๊อค
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม