ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-04-28
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
แผนกที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค 3 เครื่อง ที่ใช้ในไลน์การผลิต เปิดไม่ติด ไม่สามารถใช้งานได้ หน้าจอมีปัญหา
สถานะงาน : 2
ข้อคิดเห็นแผนก IT : จอภาพเสียหรือซิปการด์จอ ทั้ง 3 เครื่องเสียเนื่องจากไม่มีเครื่องมือตรวจเช็คตัวบอร์ด จึงต้องส่งซ่อมที่ร้าน 1) SN:E5NOCX380572205 (2)SN:E5NOCX381717204 (3) SN:E5NOCX381587200
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม