ใบแจ้งงานซ่อม

วันที่ส่งซ่อม : 2021-04-28
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : บุ๋ม
แผนกที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกบริหารพัฒนากระบวนการธุรกิจ
กลุ่มของปัญหา  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียด : เครื่องคอมดับเองบ่อยๆ
สถานะงาน : 5
ข้อคิดเห็นแผนก IT : ได้ทำความสะอาด CPU และเปลี่ยนกาวนำความร้อนให้ใหม่
  

 

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม