** กรุณาใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยนะครับ **  
         
  ชื่อผู้แจ้ง [ กรุณาลงชื่อจริง เพื่อสะดวกในการติดต่อ ]   ระดับความเร่งด่วน  
     
  วันที่แจ้งซ่อม   ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  
     
  หน่วยงาน / แผนก / สาขา ที่แจ้งซ่อม   ลักษณะของปัญหาหรืออาการ  
     
    รายละเอียด [ * อาการของงานซ่อม ]